Algemene Voorwaarden

PlusFit Het Mauritsveld7 -6982EA-Doesburg.

Artikel 1.Aanmelding :

 1. Aanmelding als lid van PlusFit vindt plaats door volledige invulling van het inschrijfformulier.
 2. Na inschrijving wordt binnen 3 dagen een persoonlijke lidmaatschapspas via TNT-post toegezonden.
 3. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas.

Het gebruik van deze ledenpas is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar, tevens kan zonder

de ledenpas geen gebruik worden gemaakt van de Milon apparatuur.

 1. Bij verlies/ diefstal of beschadiging van de ledenpas blijft de betalingsverplichting voor de lopende

overeenkomst onverminderd van kracht en kan tegen betaling een nieuwe pas worden verkregen.

 1. PlusFit houdt zich het recht voor om aspirant-leden te weigeren indien een akkoordverklaring van de

betreffende huisarts of behandelend arts niet wordt overlegd.

Artikel 2. Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden:

 1. Een lidmaatschap gaat in op de dag van acceptatie van het inschrijfformulier.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en kunnen slechts worden voldaan via automatische

incasso.

 1. Ingeval incasso niet mogelijk blijkt, wordt na 1 week de incasso wederom (kosteloos) door ons aangeboden

en indien hierna blijkt dat incasso wederom niet mogelijk is, krijgt het betreffende lid gedurende 2 weken de

gelegenheid zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien na 4 weken blijkt dat geen betaling is ontvan-

gen zal de pas worden geblokkeerd en de vordering uit handen worden gegeven.

Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn dan voor rekening van de pashouder.

 1. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van de overeengekomen termijn.

Artikel 3. Openingstijden – Tarieven – Ledenstop:

 1. PlusFit behoudt zich het recht voor om op officiële feestdagen te sluiten of openingstijden te wijzigen.
 2. PlusFit behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tijdens een lopend contract zullen de prijzen

niet worden gewijzigd. Tariefswijzigingen worden 2 maanden voor wijziging doorgegeven.

 1. PlusFit behoudt zich het recht voor om het aantal leden te beperken.

Artikel 4.  Wijziging – Stopzetting – Beëindiging:

 1. Wijziging is slechts mogelijk door inlevering van een zogenaamd mutatieformulier.
 2. Stopzetting i.v.m. vakantie is slechts mogelijk door inlevering van een zogenaamd mutatieformulier met een

maximum van 2 maanden.

 1. Stopzetting i.v.m. ziekte is slechts mogelijk door inlevering van een zogenaamd mutatieformulier.
 2. Opzegging is slechts mogelijk door inlevering van een zogenaamd mutatieformulier met inachtneming van

artikel 2.

 1. In alle in artikel 4 lid 1, 2, 3 en 4 genoemde gevallen zal betaling van de lopende maand opeisbaar zijn en

derhalve geen restitutie plaatsvinden.

 1. PlusFit behoudt zich het recht voor bij schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag

het lidmaatschap te beëindigen waarbij betaling van de lopende maand opeisbaar blijft en geen restitutie

plaats zal vinden.

Artikel 5. Risico en aansprakelijkheid:

 1. Door zijn/haar inschrijving verklaart het lid alle activiteiten en/of behandelingen uitsluitend en alleen zal

ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen

en dat hij/zij PlusFit zal vrijwaren voor aanspraken van derden.

 1. Zowel PlusFit als haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of

immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

 1. Zowel PlusFit als haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies

of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6. Reglementen en Algemene Voorwaarden:

 1. De reglementen en Algemene Voorwaarden voor PlusFit vestigingen liggen in iedere vestiging ter

Inzage en worden aan ieder lid bij inschrijving afgegeven.

Artikel 7. Toepasselijk recht:

 1. Op onderhavige voorwaarden en overeenkomsten met PlusFit is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing.

 1. Door zijn/haar inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de reglementen van PlusFit te

accepteren.

Reglementen

 1. Het is niet verplicht speciale kleding te dragen, behalve in verband met de hygiëne zijn buitenschoenen niet

toegestaan.

 1. Huisdieren niet toegestaan.
 2. Roken en het gebruik van alcohol niet toegestaan
 3. De directie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de toegang te weigeren.
 4. Jassen, tassen e.d. in de daarvoor bestemd kleedruimtes.
 5. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek tijdens de training verplicht.
 6. In verband met Uw persoonlijke veiligheid is het beslist niet toegestaan om de chipkaart van iemand anders

te gebruiken.

 1. Het vrije gebruik van onze lockers is toegestaan middels Uw eigen hangslot, echter na iedere werkdag zullen

alle nog aanwezige hangsloten worden verwijderd en eventuele persoonlijke zaken in onze berging worden

gedeponeerd.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *